• Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego wwwLaAgata.pl jest firma
LaAgata Agata Bronecka 21-070 Cyców Wólka Cycowska100B

NIP: 713-279-80-04 , Regon 386833726
Organ rejestrowy: MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
Rodzaj rejestru: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


2. KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta, tj. zakupy bez rejestracji.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania powiadomień dotyczących statusu zamówienia, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.
   

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem        b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.laagata.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.  
 9. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.


4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą MBank numer rachunku: 92 1140 2004 0000 3102 8034 9901
 2. W tytule wpłaty należy podać nr zamówienia. W przeciwnym razie może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, lub w ostateczności wpłata może być niemożliwa do zidentyfikowania.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.  .
  W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

   Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro         
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”


5. TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
   

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówień następuje w ciągu 1-5 dni licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym w/w dni robocze nalicza się po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 3. Czas realizacji zamówień zależy od wybranej przez Klienta formy płatności:
 • Płatność przelewem tradycyjnym - 2-5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 
7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  wg cennika  firmy kurierskiej.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-5 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską) 

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 

8. REKLAMACJE ZWROTY WYMIANY

 1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres skleponline@laagata.pl Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. 
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres wpisany w emalu od firmy laagata
 4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. Powodem reklamacji nie może być niezgodność z wymiarami podanymi przy każdym z produktów w granicy błędu +/- 3 cm. 
 8. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. 
 10. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 11. Umowa sprzedaży zawarta na odległość tj. Przesyłka za pobraniem - w momencie wyboru przez klienta opcji płatności przy odbiorze, zawiera on umowę sprzedaży tzw. na odległość, na mocy której w chwili składania zamówienia towar staje się jego własnością i pozostaje nią do momentu poinformowania sprzedającego o chęci odstąpienia od zawartej umowy w przeciągu 14 dni od zakupu towaru. Nieodebranie przesyłki pobraniowej nie jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia. Nieodebrany przez klienta towar w dalszym ciągu pozostaje jego własnością na mocy umowy sprzedaży zawartej na odległość. W związku z powyższym:

   a) Kupujący zobowiązany jest dokonać zwrotu kosztów przesyłki jakie sprzedawca poniósł celem dostarczenia towaru pod wskazany przez klienta w zamówieniu adres na rachunek bankowy widniejący na stronie sklepu w zakładce "Informacje o sklepie",

   b) Do 14 dni od zakupu poinformować sprzedawcę o rezygnacji z towaru poprzez formularz lub drogą mailową podając w tytule maila nr zamówienia. 

  W przypadku nie poinformowania sprzedającego o rezygnacji z zakupu w wyżej określonym przedziale czasowym - sprzedawca zastrzega sobie prawa do roszczeń co do zwrotu należności za niezapłacony towar i koszt poniesiony przez firmę na dostarczenie towaru, oraz naliczał będzie ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.


   

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklepu email. 
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
   

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Klient będący przedsiębiorcą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Zwrot będzie rozpatrywany tylko w przypadku gdy:

  a)     W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy kupujący powiadomi o swojej decyzji w tej sprawie firmę LaAgata Agata Bronecka, w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (przy pomocy wysłanej wiadomości e-maila 

  b)     Klient będący przedsiębiorcą prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą;

  c)     Umowa, która zostaje zawarta ze sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

  (Zgodne z Dz.U. z 2019r poz. 1495).

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz klientów następujące usługi:
  a. Umożliwianie zawierania w Sklepie drogą elektroniczną umów sprzedaży towarów zgodnie z niniejszym regulaminem
  b. Umożliwianie rejestracji w e-sklepie i stworzenie konta klienta
  c. Wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej towarów oraz wiadomości informujących o aktualnym statusie zamówienia.
 2. Warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) Dostęp do sieci Internet,
  b) Korzystanie z przeglądarki internetowej (typu Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub podobne)
  c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  a. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
  b. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  c. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: LaAgata Agata Bronecka Wólka Cycowska 100B 21-070 Cyców, emailem na adres skleponline@laagata.pl lub telefonicznie 781314160
  d. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  e. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   

OBJAŚNIENIE:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA– LaAgata Agata Bronecka Wólka Cycowska 100B 21-070 Cyców NIP 7132798004 REGON 386833726
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki sklepu jako administratora danych. Podkreślamy, iż sklep stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych. 

1. Administrator danych osobowych
LaAgata Agata Bronecka Wólka Cycowska 100B 21-070 Cyców NIP 7132798004

2. Przetwarzanie danych osobowych
Klient, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego LaAgata zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

3. Cel przetwarzania
Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:

 • przesłania newslettera,
 • zarejestrowania się w serwisie,
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego towaru,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich.

4. Rodzaje danych
Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do przesyłki,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności,
 • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.

5. Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

6. Warunki podania danych
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklep LaAgata

7. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe
Zawsze masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki: KONTO.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto w sklepie internetowym a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta w sklepie internetowym a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie, postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego administratora. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres.

W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

8. Okres przetwarzania
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz aktywnym Klientem. Twoje dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

9. Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10. Powierzenie danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem w zakresie niezbędnym do świadczenia usług to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek.Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

11. Newsletter
Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość e-mail na adres laagataonline@gmail.com

12. Cookies
Sklep jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

13.  INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) przedstawiamy  poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. 

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

A) przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d) podczas realizacji zamówienia w hurtowni

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

14. Regulacje końcowe
Jeśli uważasz, że sklep przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

15. Kontakt z administratorem
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych skontaktuj się z administratorem listownie, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail laagataonline@gmail.com

 

 

REGULAMIN PROMOCJI  PROMOCJA NA START

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.   Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej PROMOCJA NA START
 2. Promocja jest organizowana przez LaAgata Agata Bronecka Wólka Cycowska 100B 21-070 Cyców
 3.  Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01 września 2020 roku i trwa do dnia 02 września 2020 roku lub do wyczerpania zapasów przewidzianych zgodnie z Regulaminem
 5.  Promocja na START to rabat 50 % na swetry
   

ZASADY PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która złoży zamówienie w wyżej wymienionym terminie oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia warunki Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Produktami, których zakup objęty promocją są swetry
 4. Promocja polega na przyznaniu prawa do określonego rabatu każdemu uczestnikowi, który dokona zakupu w czasie trwania Promocji.
 5. Uczestnik Promocji otrzyma 50% rabatu na sweter
 6. Gratis stanowi integralną część całego zamówienia
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres skleponline@laagata.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wwwlaagata.pl
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Programów, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę możliwości otrzymania rabatu
 7. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 

 • Sklep zamknięty

sklep w budowie

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.